[RE220540] The Third Princess' Playing [Second Penguin]

Category:
Date:
2019-05-20 18:41 UTC
Submitter:
Seeders:
0
File size:
80.6 MiB
Completed:
137
Info hash:
5959092c6743514aabf935f34ddb260e41e9b391
![](https://files.catbox.moe/v6b4oa.jpg) ___ Overview: A certain boy is abducted by the third Princess of a certain country. She offers him a game to challenge. The rule she explains is that he has to escape from the mansion while she and her maid try to catch him. He will be her slave if he failed!? Plus the Princess and the maid has set H traps that would pleasingly treat him once he gets caught! Can he overcome temptations and eventually escape from the mansion...?​ Thread Updated: 2019-05-19 Release Date: 2018-03-16 Developer: Second Penguin - DLSITE Censored: Yes Version: Final OS: Windows Language: Japanese Genre:2dcg, rpg, reverse rape, maid, female domination Notes: Game has been translated but for prosperity sake, I have provided the original game files, translation files and RPGM Trans. ___ All my torrents will state if they English or not. If you do not see [English] [ENG] on the torrent, then its not translated.

File list

 • The_Third_Princess_Original
  • The Third Princess
   • Audio
    • BGS
     • kucha05_bÆåæ¼.wav (53.8 KiB)
     • kucha05_b中速.wav (53.8 KiB)
     • Ä{É▌ôαüEâzü[âïôα.mp3 (217.5 KiB)
     • ÄΦâRâLSEüiÄπüjÆ╖.wav (2.9 MiB)
     • ÄΦâRâLSEüiï¡üjÆ╖.wav (3.4 MiB)
     • Æ▓ù¥üEù┐ù¥üEÅ─é¡üiâïü[âvüj.wav (864.4 KiB)
     • ÉHèφÉ⌠éñ.wav (1.4 MiB)
     • ÉVÄΦâRâLSEüiè╔ï}üjÆ╖.wav (6.5 MiB)
     • âtâFâëérédüiÆåüjÆ╖.wav (4.3 MiB)
     • âtâFâëérédüiÆåüjÆ╖sinn.wav (4.3 MiB)
     • æ½ë╣üEâpâôâvâXüEï┐é¡01.mp3 (79.5 KiB)
     • òzé≡Æ@é¡érédéQüiÆåüjÆ╖.wav (3.4 MiB)
     • öºÄCéΩéΘérédüiÄπüjÆ╖.wav (3.6 MiB)
     • フェラSE(中)長.wav (4.3 MiB)
     • フェラSE(中)長sinn.wav (4.3 MiB)
     • 布を叩くSE2(中)長.wav (3.4 MiB)
     • 手コキSE(弱)長.wav (2.9 MiB)
     • 手コキSE(強)長.wav (3.4 MiB)
     • 新手コキSE(緩急)長.wav (6.5 MiB)
     • 施設内・ホール内.mp3 (217.5 KiB)
     • 肌擦れるSE(弱)長.wav (3.6 MiB)
     • 調理・料理・焼く(ループ).wav (864.4 KiB)
     • 足音・パンプス・響く01.mp3 (79.5 KiB)
     • 食器洗う.wav (1.4 MiB)
    • SE
     • kucha03.wav (14.1 KiB)
     • lip00.wav (9.2 KiB)
     • sinnòáé╠ÆÄ01.wav (207.1 KiB)
     • sinn腹の虫01.wav (207.1 KiB)
     • âJâbâvÄ¥é┐Åπé░éΘ.mp3 (5.4 KiB)
     • â`âFü[âôüEì╜02.mp3 (16.2 KiB)
     • âhâAâKâ`ââ.mp3 (11.5 KiB)
     • âhâAüEâhâôâhâôÆ@é¡02.mp3 (8.7 KiB)
     • âhâAüEâmâbâN04.mp3 (8.4 KiB)
     • æ½ë╣üEâpâôâvâXüEï┐é¡01.mp3 (79.5 KiB)
     • òáé╠ÆÄ01.mp3 (18.2 KiB)
     • ò∩ÆÜüEé▌é╢é±É╪éΦ.mp3 (21.0 KiB)
     • カップ持ち上げる.mp3 (5.4 KiB)
     • チェーン・鎖02.mp3 (16.2 KiB)
     • ドアガチャ.mp3 (11.5 KiB)
     • ドア・ドンドン叩く02.mp3 (8.7 KiB)
     • ドア・ノック04.mp3 (8.4 KiB)
     • 包丁・みじん切り.mp3 (21.0 KiB)
     • 腹の虫01.mp3 (18.2 KiB)
     • 足音・パンプス・響く01.mp3 (79.5 KiB)
   • Data
    • Actors.rvdata2 (2.8 KiB)
    • Animations.rvdata2 (213.3 KiB)
    • Armors.rvdata2 (11.2 KiB)
    • Classes.rvdata2 (20.6 KiB)
    • CommonEvents.rvdata2 (953 Bytes)
    • Enemies.rvdata2 (11.0 KiB)
    • Items.rvdata2 (3.6 KiB)
    • Map001.rvdata2 (3.3 KiB)
    • Map002.rvdata2 (7.9 KiB)
    • Map003.rvdata2 (49.0 KiB)
    • Map004.rvdata2 (20.7 KiB)
    • Map005.rvdata2 (8.4 KiB)
    • Map006.rvdata2 (30.0 KiB)
    • Map007.rvdata2 (79.4 KiB)
    • Map008.rvdata2 (43.5 KiB)
    • Map009.rvdata2 (71.0 KiB)
    • Map010.rvdata2 (5.7 KiB)
    • Map011.rvdata2 (20.0 KiB)
    • Map012.rvdata2 (14.5 KiB)
    • Map013.rvdata2 (8.5 KiB)
    • Map014.rvdata2 (5.7 KiB)
    • Map015.rvdata2 (36.3 KiB)
    • Map016.rvdata2 (38.9 KiB)
    • Map017.rvdata2 (33.4 KiB)
    • Map018.rvdata2 (3.8 KiB)
    • Map019.rvdata2 (36.9 KiB)
    • Map020.rvdata2 (14.1 KiB)
    • Map021.rvdata2 (7.0 KiB)
    • Map022.rvdata2 (44.5 KiB)
    • Map023.rvdata2 (7.1 KiB)
    • Map024.rvdata2 (5.3 KiB)
    • Map025.rvdata2 (21.0 KiB)
    • Map026.rvdata2 (8.3 KiB)
    • Map027.rvdata2 (27.7 KiB)
    • Map028.rvdata2 (18.5 KiB)
    • Map029.rvdata2 (10.3 KiB)
    • Map030.rvdata2 (30.4 KiB)
    • Map031.rvdata2 (17.9 KiB)
    • Map032.rvdata2 (56.0 KiB)
    • Map033.rvdata2 (33.2 KiB)
    • Map034.rvdata2 (32.6 KiB)
    • Map035.rvdata2 (27.7 KiB)
    • Map036.rvdata2 (71.0 KiB)
    • Map037.rvdata2 (35.0 KiB)
    • Map038.rvdata2 (40.5 KiB)
    • Map039.rvdata2 (29.1 KiB)
    • Map040.rvdata2 (18.5 KiB)
    • Map041.rvdata2 (3.9 KiB)
    • Map042.rvdata2 (10.3 KiB)
    • MapInfos.rvdata2 (2.2 KiB)
    • Scripts.rvdata2 (180.9 KiB)
    • Skills.rvdata2 (34.7 KiB)
    • States.rvdata2 (5.2 KiB)
    • System.rvdata2 (7.7 KiB)
    • Tilesets.rvdata2 (64.8 KiB)
    • Troops.rvdata2 (5.0 KiB)
    • Weapons.rvdata2 (13.0 KiB)
   • Graphics
    • Characters
     • $Actor27.png (2.8 KiB)
     • $Actor34.png (2.3 KiB)
     • $Actor34_1.png (1.8 KiB)
     • $Actor34_2.png (1.5 KiB)
     • $Actor34_3.png (2.2 KiB)
     • $Actor34_3_b.png (2.3 KiB)
     • $Actor34_5.png (2.4 KiB)
    • Faces
     • Actor27.png (19.0 KiB)
     • Actor27_ex.png (20.2 KiB)
     • Actor34.png (18.5 KiB)
     • Actor34_ex.png (21.2 KiB)
    • Pictures
     • Actor2_1.png (144.3 KiB)
     • Actor2_2.png (144.1 KiB)
     • Actor2_3.png (144.6 KiB)
     • Actor2_4.png (144.6 KiB)
     • Actor2_5.png (143.6 KiB)
     • Actor2_6.png (144.4 KiB)
     • Actor2_7.png (144.2 KiB)
     • Actor2_8.png (143.8 KiB)
     • Actor3_1.png (101.3 KiB)
     • Actor3_2.png (101.3 KiB)
     • Actor3_3.png (101.4 KiB)
     • Actor3_4.png (100.8 KiB)
     • Actor3_5.png (101.5 KiB)
     • Actor3_6.png (101.7 KiB)
     • Actor3_7.png (102.1 KiB)
     • Actor3_8.png (101.2 KiB)
    • System
     • Balloon1.png (1.8 KiB)
     • Balloon2.png (44.1 KiB)
     • Balloon3.png (1.8 KiB)
     • Balloon4.png (43.9 KiB)
     • Balloon5.png (43.8 KiB)
     • Balloon6.png (1.8 KiB)
     • Window0.png (1.5 KiB)
     • Window1.png (1.6 KiB)
     • Window2.png (1.6 KiB)
     • Window3.png (1.6 KiB)
     • Window4.png (1.6 KiB)
     • Window5.png (1.6 KiB)
     • Window6.png (1.6 KiB)
    • Tilesets
     • yajirusi.png (21.9 KiB)
     • yajirusi_2.png (27.5 KiB)
    • Titles2
     • 001.png (102.8 KiB)
     • 2.png (212.0 KiB)
     • 3.png (129.1 KiB)
     • ex.png (174.6 KiB)
   • System
    • RGSS301.dll (1.0 MiB)
   • Ägùpæfì▐ò
    • ïL.txt (754 Bytes)
   • Game.exe (137.5 KiB)
   • Game.ini (154 Bytes)
   • âQü[âÇÉαû╛.txt (362 Bytes)
   • ìUù¬.txt (1.3 KiB)
  • RPGMakerTransv4.5.7z (11.5 MiB)
  • The Third Princess' Amusement Eng Patch v1.0.rar (96.3 KiB)